Πως Νομιμοποιείται μια Ιδιοκατασκευή

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα πιο κάτω ισχύουν κατά την περίοδο που γράφεται αυτό το άρθρο. Ελέγξτε, από τις Λιμενικές Αρχές, αν αυτά ισχύουν την εποχή που θα κατασκευάσετε ή θα νομιμοποιήσετε την ιδιοκατασκευή σας.

Σύμφωνα με τις Ισχύουσες Διατάξεις και τις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Εφημερίς της Κυβερνήσεως Αρ. Φύλλου 111 26 Φεβρ. 1997 και Οδηγία 94/25/ΕΚ για τα Σκάφη Αναψυχής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Αρ. Πρωτ. 1443/11/98 2 Ιουν. 1988), όλα τα σκάφη αναψυχής πρέπει να φέρουν τη Σήμανση Ποιότητας "CE" για να κυκλοφορούν ελεύθερα στην Κοινοτική αγορά. Η Σήμανση Ποιότητας "CE" δίδεται κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και διαδικασίες με την ευθύνη ενός Κοινοποιημένου Φορέα, όπως είναι ο Ελληνικός Νηογνώμονας κλπ. Από το χρονοβόρο και δαπανηρό πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών για τη Σήμανση Ποιότητας "CE", εξαιρούνται όλα τα μικρά σκάφη που κατασκευάζονται από τους ιδιοκτήτες τους, σαν ιδιοκατασκευές. Οι μόνοι περιορισμοί που υπάρχουν είναι ότι, ο ιδιοκατασκευαστής δεν επιτρέπεται να πουλήσει το σκάφος του στην Κοινοτική αγορά, για τα επόμενα 5 (πέντε) χρόνια από την ημερομηνία αποπεράτωσης του, κι ότι δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει για επαγγελματικούς σκοπούς (π.χ. για ενοικίαση, για επαγγελματικό ψάρεμα κλπ.).

Έτσι, για τη Νομιμοποίηση μιας Ιδιοκατασκευής και την Απόκτηση Άδειας Διενέργειας Πλόων, (σύμφωνα με την Ισχύουσα Νομοθεσία), απαιτούνται και υποβάλλονται στο Λιμεναρχείο ή στο Λιμενικό Σταθμό, που κάποιος επιθυμεί να δηλώσει το σκάφος του, τα πιο κάτω:

  1. Μια Ένορκη Βεβαίωση από Συμβολαιογράφο θεωρημένη από τη ΔΟΥ στην οποία ανήκει ο ιδιοκατασκευαστής. Στη Βεβαίωση αυτή δηλώνεται η ιδιοκατασκευή του σκάφους, το υλικό κατασκευής του, το έτος και ο τόπος κατασκευής του, οι διαστάσεις του και τα λοιπά χαρακτηριστικά του στοιχεία.

  2. Τιμολόγια ή Αποδείξεις αγοράς υλικών, μηχανής κλπ, που απαιτήθηκαν για την κατασκευή του σκάφους

  3. Βεβαίωση Αξιοπλοΐας, που θα τη ζητήσετε από κάποιο διπλωματούχο ή πτυχιούχο ναυπηγό. Αυτός ο ναυπηγός θα πρέπει να επιθεωρήσει την ιδιοκατασκευή, σύμφωνα με τις Διατάξεις των Λιμενικών Αρχών και τον ισχύοντα "Γενικό Κανονισμό Λιμένα".

Σημειώνεται ότι, για την Απόκτηση Άδειας Διενέργειας Πλόων, το μικρό σκάφος που θα κατασκευαστεί θα πρέπει, εκτός του Εξοπλισμού Ασφαλείας του, να έχει και Θετική Εφεδρική Πλευστότητα, σε περίπτωση κινδύνου, σύμφωνα με αυτά που καθορίζονται από τις Λιμενικές Αρχές και τον Ισχύοντα "Γενικό Κανονισμό Λιμένα".

Ο όρος "Εξοπλισμός Ασφαλείας" απαιτεί τον εφοδιασμό ενός μικρού σκάφους, με όλα τα απαραίτητα εφόδια που απαιτούνται, κατά τα διάφορα ταξίδια του, με στόχο την αποφυγή ατυχημάτων και απρόβλεπτων καταστάσεων, σε περιπτώσεις κινδύνου.

Ο όρος "Εφεδρική Άντωση" ή "Θετική Εφεδρική Πλευστότητα" απαιτεί Στεγανά Διαμερίσματα (λέγονται Άθικτοι Χώροι), που θα επιτρέπουν στο σκάφος να μη βυθιστεί σε περίπτωση που θα πλημμυρίσει με νερά. Η Θετική Εφεδρική Πλευστότητα επιτυγχάνονται με διάφορες μοθόδους, που περιγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο Εφεδρική Άντωση. Για τη Θετική Εφεδρική Πλευστότητα απαιτούνται οι ανάλογες οδηγίες και υπολογισμοί, από τον σχεδιαστή/ναυπηγό ή από τον ναυπηγό που θα επιθεωρήσει την ιδιοκατασκευή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για σκάφη ολικού μήκους από 10,00μ και πάνω η διαδικασία Νομιμοποίησης μιας Ιδιοκατασκευής είναι αρκετά πολύπλοκη και πολυδάπανη. Χρειάζεται Υποβολή Σχεδίων, Έγκρισή τους, Aδεια Έναρξης Ναυπήγησης Σκάφους και Σταδιακός Έλεγχος του Ναυπηγήματος από την Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων.

Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινήσεις κλπ, επικοινωνήστε στο Τηλ: 210.8323654, στο E-Mail: ppsatheris@gmail.com